Thứ ba, 01/10/2013 | 00:00 GMT+7

Cách thiết lập và sử dụng kho lưu trữ Yum trên VPS CentOS 6


Giới thiệu

Kho lưu trữ YUM là kho chứa phần mềm Linux (tệp gói RPM). Tệp gói RPM là file Trình quản lý gói Red Hat và cho phép cài đặt phần mềm nhanh chóng và dễ dàng trên Red Hat / CentOS Linux. Kho lưu trữ YUM chứa một số file gói RPM và cho phép download và cài đặt phần mềm mới trên VPS của ta . Kho lưu trữ YUM có thể giữ các file gói RPM local (đĩa local ) hoặc từ xa (FTP, HTTP hoặc HTTPS). Tệp Cấu hình YUM chứa thông tin cần thiết để tìm và cài đặt thành công phần mềm (tệp gói RPM) trên VPS của ta .

Các repository CentOS YUM phổ biến nhất và lớn nhất:

Ưu điểm của việc cài đặt phần mềm từ YUM Repositories là:

 • Quản lý phần mềm dễ dàng - cài đặt, cập nhật và xóa các gói thật đơn giản
 • Giải pháp phụ thuộc phần mềm - các phụ thuộc phần mềm được tự động giải quyết và cài đặt
 • Trình quản lý gói Red Hat / CentOS chính thức - YUM là trình quản lý gói Red Hat / CentOS chính thức

Đôi khi phần mềm ta muốn cài đặt trên CentOS VPS của ta không có sẵn từ Kho lưu trữ CentOS Chính thức mặc định. Trong những tình huống như thế này, ta có thể sử dụng một trong các Kho lưu trữ CentOS YUM bổ sung ( Non Official ) được liệt kê ở trên. Các repository bổ sung đôi khi chứa các version mới hơn của gói phần mềm so với Kho lưu trữ CentOS Chính thức.

Tệp cấu hình repository YUM

Ta có thể cài đặt phần mềm mới trên Red Hat / CentOS Linux bằng lệnh "yum install packagename" từ console . Chạy lệnh này trước tiên sẽ kiểm tra các file cấu hình Kho lưu trữ YUM hiện có trong folder /etc/yum.repos.d/. Nó đọc từng file cấu hình Kho lưu trữ YUM để lấy thông tin cần thiết để download và cài đặt phần mềm mới, giải quyết các phần mềm phụ thuộc và cài đặt các file gói RPM cần thiết.

Tệp cấu hình Kho lưu trữ YUM phải:

 • được đặt trong folder /etc/yum.repos.d/
 • phần mở rộng .repo , được YUM công nhận

Các tùy chọn file cấu hình Kho lưu trữ YUM có sẵn là:

 • ID repository - ID repository duy nhất một từ (ví dụ: [examplerepo])
 • Tên - Tên có thể đọc được của con người của repository (ví dụ: name = Kho lưu trữ Ví dụ)
 • Baseurl - URL đến folder repodata. Bạn có thể sử dụng file : // path nếu kho được đặt tại local hoặc ftp: // link , http: // link , https: // link nếu kho được đặt từ xa - Xác thực HTTP có sẵn http: // user: password @ www. repo1.com/repo1 (ví dụ: baseurl = http: //mirror.cisp. com / CentOS / 6 / os / i386 / )
 • Đã bật - Bật repository khi thực hiện cập nhật và cài đặt (ví dụ: đã bật = 1)
 • Gpgcheck - Bật / tắt kiểm tra chữ ký GPG (ví dụ: gpgcheck = 1)
 • Gpgkey - URL tới khóa GPG (ví dụ: gpgkey = http://mirror.cisp.com/ CentOS / 6 / os / i386 / RPM-GPG-KEY- CentOS-6 )
 • Loại trừ - Danh sách các gói cần loại trừ (ví dụ: Loại trừ = httpd, mod_ssl)
 • Includeepkgs - Danh sách các gói cần bao gồm (ví dụ: include = kernel)

Tùy chọn file cấu hình Kho lưu trữ YUM bắt buộc là:

 • ID repository
 • Tên
 • Baseurl
 • Đã bật

Bước 1: Tạo file cấu hình Kho lưu trữ YUM

Sử dụng editor console yêu thích của bạn và tạo file cấu hình Kho lưu trữ YUM mới với phần mở rộng .repo trong folder /etc/yum.repos.d/. Để tạo một file mới với "vi editor", hãy chạy lệnh sau từ console :

vi /etc/yum.repos.d/example.repo

Bước 2: Chèn các tùy chọn Kho lưu trữ YUM

Chèn các tùy chọn Kho lưu trữ YUM mong muốn vào file cấu hình Kho lưu trữ YUM mới được tạo và lưu các thay đổi.

Tệp cấu hình repository YUM mẫu:

/etc/yum.repos.d/example.repo

[examplerepo]
name=Example Repository
baseurl=http://mirror.cisp.com/CentOS/6/os/i386/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://mirror.cisp.com/CentOS/6/os/i386/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

Kho lưu trữ CentOS DVD ISO YUM

CentOS DVD ISO chứa một số lượng lớn phần mềm (tệp gói RPM) có sẵn để cài đặt trong trình hướng dẫn cài đặt Red Hat / CentOS. Ta cũng có thể sử dụng các file gói RPM từ CentOS DVD ISO để tạo Kho lưu trữ CentOS DVD ISO YUM. Bằng cách này, ta có thể cài đặt tất cả phần mềm có sẵn trên CentOS DVD ISO bằng lệnh "yum install packagename" từ console VPS ngay cả sau khi ta đã hoàn thành trình hướng dẫn cài đặt Red Hat / CentOS.

Bước 1: Download / chuyển CentOS DVD ISO

Các file CentOS DVD ISO có sẵn để download tại http://mirror.centos.org/ . Ta cần download hoặc chuyển CentOS DVD ISO sang VPS của ta :

 • Chuyển - Nếu ta đã download CentOS DVD ISO xuống một máy khác với VPS của ta , ta cần chuyển nó từ máy của ta sang server cloud của ta thông qua FTP hoặc SSH. Ta có thể thực hiện việc này bằng phần mềm như WinSCP (máy khách SFTP miễn phí và FTP) hoặc tương tự.
 • Download - Ta có thể tải trực tiếp CentOS DVD ISO xuống VPS của bạn bằng lệnh "wget" từ console (vui lòng thay đổi liên kết HTTP cho phù hợp):
wget http://mirror.lihnidos.org/CentOS/6.4/isos/i386/CentOS-6.4-i386-LiveDVD.iso

Bước 2: Gắn CentOS DVD ISO

Để xem dữ liệu CentOS DVD ISO, trước tiên ta cần gắn nó vào vị trí mong muốn. Ta thường gắn đĩa CD-ROM, thiết bị USB hoặc file ISO vào folder / mnt (nếu sử dụng miễn phí). Để mount CentOS DVD ISO, hãy chạy lệnh sau từ console (vui lòng thay đổi / path / thành / iso và / mnt cho phù hợp):

mount -o loop /path/to/iso /mnt

Bước 3: Tạo file cấu hình repository YUM

Để bắt đầu sử dụng Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh mới được tạo, ta phải tạo file Cấu hình Kho lưu trữ YUM với phần mở rộng .repo, file này phải được đặt vào folder /etc/yum.repos.d/. Hướng dẫn tạo file cấu hình repository YUM được đề cập trong chủ đề đầu tiên của bài viết này được gọi là "Tệp cấu hình repository YUM".

Ví dụ file cấu hình repository CentOS DVD ISO YUM:

/etc/yum.repos.d/centosdvdiso. repo

[centosdvdiso]
name=CentOS DVD ISO
baseurl=file:///mnt
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///mnt/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh

Đôi khi ta cần tạo một Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh (tiện dụng khi VPS không có kết nối internet). Ta có thể tạo Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh từ số lượng file gói RPM đã chọn mong muốn. Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh chỉ chứa các file gói RPM mà ta muốn đưa vào.

Bước 1: Cài đặt "createrepo"

Để tạo Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh, ta cần cài đặt phần mềm bổ sung có tên "createrepo" trên server cloud của ta . Ta có thể cài đặt "createrepo" bằng cách chạy lệnh sau từ console :

yum install createrepo

Bước 2: Tạo folder repository

Ta cần tạo một folder mới sẽ là vị trí của Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh của ta và sẽ chứa các file gói RPM mong muốn. Ta có thể thực hiện việc này bằng lệnh sau từ console (chọn tên folder / repository1 khác nếu bạn muốn):

mkdir /repository1

Bước 3: Đặt các file RPM vào folder Kho lưu trữ

Nếu file gói RPM chưa có trên VPS của ta , ta cần chuyển chúng đến server cloud của ta qua FTP hoặc SSH - sử dụng phần mềm như WinSCP ( ứng dụng client SFTP miễn phí và FTP) hoặc tương tự. Ta cũng có thể tải trực tiếp file gói RPM xuống VPS của bạn (cần có kết nối internet) bằng lệnh "wget" từ console (vui lòng thay đổi liên kết HTTP cho phù hợp):

wget http://mirror.lihnidos.org/CentOS/6/os/i386/Packages/NetworkManager-0.8.1-43.el6.i686.rpm

Nếu các file RPM đã có trên VPS của ta , ta cần Sao chép hoặc Di chuyển các file này sang folder mới được tạo từ "Bước 2". Ta có thể di chuyển file RPM bằng lệnh sau từ console (vui lòng thay đổi / path / thành / rpm và / repository1 cho phù hợp):

mv /path/to/rpm /repository1

Ta có thể sao chép các file RPM bằng lệnh sau từ console (vui lòng thay đổi / path / thành / rpm và / repository1 cho phù hợp):

cp /path/to/rpm /repository1

Bước 4: Chạy "createrepo"

Lệnh Createrepo đọc qua folder Kho lưu trữ YUM Tùy chỉnh từ "Bước 2" và tạo một folder mới được gọi là "kho dữ liệu" trong đó. Thư mục dữ liệu lưu trữ thông tin metadata cho repository mới được tạo. Mỗi khi ta thêm các file gói RPM bổ sung vào Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh của bạn , ta cần tạo lại metadata của Kho lưu trữ bằng lệnh "createrepo". Ta có thể tạo metadata repository mới bằng cách chạy lệnh sau từ console (vui lòng thay đổi / repository1 cho phù hợp):

createrepo /repository1

Bước 5: Tạo file cấu hình repository YUM

Để bắt đầu sử dụng Kho lưu trữ YUM tùy chỉnh mới được tạo, ta phải tạo file Cấu hình Kho lưu trữ YUM tương ứng với phần mở rộng .repo, file này phải được đặt vào folder /etc/yum.repos.d/. Hướng dẫn tạo file cấu hình repository YUM được đề cập trong chủ đề đầu tiên của bài viết này được gọi là "Tệp cấu hình repository YUM".

Ví dụ về file cấu hình repository YUM tùy chỉnh:

/etc/yum.repos.d/custom.repo

[customrepo]
name=Custom Repository
baseurl=file:///repository1/
enabled=1
gpgcheck=0
Đệ trình bởi: @GeekPeekNet

Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt Diaspora trên VPS CentOS 6 x86
2013-09-13
Cách cài đặt Discourse trên VPS CentOS 6.4 x64
2013-09-11
Cách cài đặt ejabberd trên VPS CentOS 5 và CentOS 6
2013-09-04
Cách đặt chính sách mật khẩu trên VPS CentOS 6
2013-09-03
Cách biên dịch Node.js với NPM từ nguồn trên CentOS 6
2013-08-21
Cài đặt và cấu hình Zenoss trên server riêng ảo CentOS
2013-07-17
Cách cài đặt Laravel 4 trên VPS CentOS 6
2013-07-15
Cách chuyển đổi video bằng FFMpeg trên CentOS 6
2013-05-31
Cách tạo plugin Nagios với Bash trên CentOS 6
2013-04-29
Cách tạo plugin Nagios với Perl trên CentOS 6
2013-04-29